ఎకో ఎలిజీ

వెలుగుల పలకపై
ఎవరెవరో
చీకటిని చల్లుతుంటారు

పలకను వెతుకుతూ
వెన్నెల కాటుకాలిసిపోతుంది

కాటుకలిసిన వెన్నెలను గుర్తించక
కాలుతున్న అరణ్యాలు
ఎప్పటిలా పరుగులు పెడుతుంటాయి

గమ్యాలు తెలియకున్నాయి
అరణ్యాలు కాలుతున్నాయి
వెన్నెల
కాటుకలిసిపోతోంది
దిక్కు తోచక వెలుగు పలక
తనపైకి
చీకటిని లాక్కుంటోంది దుప్పటిలా
– ఫణిమాధవి కన్నోజు
7659834544

Spread the love
Latest updates news (2024-07-16 08:11):

natures tru cbd gummies SGU dosage | platinum free trial cbd gummies | cbd 4nT pure herbal gummies | wholesale white label cbd n6O gummies | royal cbd gummies for sale 3dA near me | Il3 do cbd gummies lose their potency | qCr does cbd gummies help with depression | cbd wNM gummies for brain health | Qdl do cbd gummies actually help with anxiety | side effects of gummies lut cbd | cbd gummy doctor recommended overdose | are cbd MoQ gummies a scam | privy peach b4K cbd gummies | homemade cbd DcY gummies kids | cbd doctor recommended gummies schweiz | what is cbd gummies good KpG for | super cbd 4ME gummies for sale | curts concentrates cbd gummies yNV | can you get sick from cbd pYA gummies | 8yg cbd gummies to help lose weight | cbd gummies for anxiety amazon YOV | 4N8 cbd oil gummy bear with jello | willie nelson 7WW eagle hemp cbd gummies | mary berry cbd gummies IgP | 3gj best cbd gummies for seizures | cbd gummies celebrities low price | how long do cbd gummies dD9 expire | cbd kCO sour rainbow ribbons gummies justcbd | 2 year old ate cbd gummies qKT | just cbd iuX melatonin gummies | best pEy gas station cbd gummies | cbd 8kz bear riding shark gummies | 3Af can you become addicted to cbd gummies | cbd zf3 gummies for kifs | free trial cbd 3xO gummies | proleve znk cbd infused gummies | Tl5 cbd gummies to quit alcohol | cbd gummies how to use KT1 | are walmart cbd gummies 3uW good | bp2 max health products cbd gummies | 2Uh just cbd gummies 500 mg how to take | xwu when should i take cbd gummies | how vQd do cbd gummies make u feel | nosara cbd gummies united kingdom Lpy | how long UCd does cbd oil gummies take to work | thc cbd 9Ys gummies edible possible allergic reactions | does just cbd gummies have thc te5 | cbd gummies rigby idaho Kej | best e2n organic cbd gummies for sleep | what effectws do D83 cbd gummie shave