ప్రజల జీవన పోలికలు సామెతలు

జానపదులు అచ్చమైన సాహిత్య కారులు. పచ్చి పల్లెటూర్లే అసలైన కళా సృజన కేంద్రాలు. కైగట్టి పాడే పదం అక్కడే పుడుతది. అక్కడి…

దేశానికో… అక్షర అశ్రులేఖ

తూములూరి వెంకటేశ్వరరావు గ్రూప్‌ 1 అధికారిగా వివిధ హోదాలలో పని చేసారు. ఒక నిబద్ధత, స్వేచ్ఛా స్వాతంత్య్ర పిపాస. సమసమాజ నిర్మాణం…