లాడేగామ్ లో వర్షం దాటికి కొట్టుకోని పోయిన కల్వర్టు రోడు..

నవతెలంగాణ – జుక్కల్
మండలంలోని లాడేగాం గ్రామ సమీపాన ఉన్న గ్రామానికి వెళ్లే రోడు, కల్వర్టు వర్షం దాటికి రోడు, కల్వర్టు ఇటివలే నిర్మాణం చేపట్టింది   కొట్టుకోని పోయింది. అటు వైపు పొలం పనులకు వెళ్లే రైతులకు కాలినడకన పోయేందుకు వీలులేకుండా పోయింది. నాలుగు రోజులుగా పడుకున్న వర్షంనకు లాడేగాం వాగు రోడు ద్వంసం అయింది. నీటీ ఉద్రితికి ప్రవాహం దాటి పోకుండా సమస్య ఏర్పడింది.

Spread the love
Latest updates news (2024-07-24 19:29):

Hei cannabis gummies or cbd oil | KvV kanha 20:1 cbd watermelon gummies | did mayim bialik create cbd Wbe gummies | too much cbd edible gummies cnH remedy | juicy cbd doctor recommended gummies | green hornet cbd NIN gummies | free shipping cbd gummies formulation | cbd online shop five gummies | biolyfe cbd gummies for sex QTk | does cbd gummy make j9R you high | puur cbd clF gummies 500mg blueberry rings | best cbd gummies for arthritis pain JqV | where to buy cbd Vvo gummies for ed | cbd Vss oil gummies dosage | smilz cbd gummies quit smoking reviews gzj | where to buy cbd gummies for pain ghV near me | 1000mg southern organics cbd DUe gummy candy | moonflower cbd gummies anxiety | best cbd GLN gummies for tinnitus | genuine tko cbd gummies | 3Pz keoni cbd gummies official website | iris cbd gummies official | noble cbd gummies nKr reviews | where to buy medterra MRR cbd gummies | Kgu review on cbd gummies | best OTC cbd gummy for insomnia | is qd6 condor cbd gummies a scam | does cbd gummies myc interfere with medications | cbc content l46 of just cbd gummies | redeem q3D cbd sleep gummies | 445 cbd gummies in raleigh | where can i buy eagle hemp cbd gummies wC9 | cbd gummies for v2R male ed | big sale cbd distilleries gummies | EH3 cbd oil gummy recipe | super cbd F9H gummies amazon | how long UCd does cbd oil gummies take to work | syner sooth cbd UxL gummies | green ape cbd gummies 89Q website | xtreme cbd yny gummies 300mg | anxiety cbd gummies 24mg | delta 8 cbd gummies drug NRr test | cbd gummies to help you quit Mu3 smoking | relax cbd gummies l9d with melatonin | XGA can you travel with cbd gummies on a plane | best cbd yLt gummie deals | need to relax RWL get cbd gummies | cbd gummies holland and eCb barrett | M7X green monster cbd gummies | cbd gummies O8w for sleep orange county