నేనొక పూలచెట్టునవుతాను

నా దేహం ఇంకా బూడిదవ్వలేదు
నా సజీవ ఆశమీద నిప్పంటించినోళ్ళు
వున్న చోట ఆర్పేసేవాళ్ళొచ్చే వరకు
నాలో దేశమంతా వొక ఉడుకుతున్న
పాట నెత్తుకొని తిరుగుతుంటుంది.

నన్నేమీ అనకండి
నన్ను నేనే వెతుక్కుంటున్నా తరుణమిది.
తుంపలు తుంపలుగా రాలుతున్న
ఊపిరిని పోగుచేస్తుకుంటూ
నాలో నేనే తల దాచుకుంటున్న.

నన్నేమి అడగకండి
నేను నాలాగే వున్న
మసక మసక చీకట్లో
వెలుగుతున్న నన్ను
ఎవరో ఆన్‌ ఆఫ్‌ చేస్తూ
స్విచ్చాఫ్‌ చేస్తున్నారు.

నన్ను నమ్మండి
నేను మనిషివైపే నిలబడ్డాను
నాలో మనుషులే
కనుగుడ్లను వణుకుతూ
కింద పడేస్తూ, నెత్తిమీదకి జరుపుకుంటున్నారు.
ఇది కల కాదు భయాలపొరమీద
పంటిగాయాల వాస్తవం.
మనుషుల్ని కాలుతున్నఇనుపసువ్వలు
మింగాలని చూస్తున్న కాలం.

నన్నేమీ అనకండీ
నేను నిలబడే వున్నాను
నాతో నిలబడేవారే
సీసాలదేహాల్లోకి జారీ మూతులు,
మూతల్ని బిగించుకుంటున్నారు.
పగిలిపోకుండా వుంటారా?

నేను ఇంకా కూలిపోలేదు
నన్ను ఎత్తుకొని మరేవరినో పాడేంత కాలం
నేను నాలా కనిపించకపోవొచ్చు
నన్ను నమ్మండి ఈ దుఃఖపుపొరమీద
ఉడుకుతున్న పాటని
రేపోక పూలచెట్టునవుతాను
నాలోఎన్ని వాస్తవాలు పూస్తాయో చూడు.

– పేర్ల రాము, 9642570294

Spread the love
Latest updates news (2024-06-21 17:26):

body most effective testosterone production | fCo erectile dysfunction doctor philadelphia | male sex performance enhancer pills to help with erectile AXO dysfunction | testosterone cvs cbd cream | roman vs genuine forhims | penis H8E enlargement pump review | best selling nitric b9P oxide supplement | what are icp pills XMk for erectile dysfunction made of | why use testosterone m68 booster | va rating for diabetes with erectile dysfunction TTp | anxiety penis ejaculation | viagra and psa levels Spi | viagra 100mg working time iAe | SEK iaso strike for men 6 capsules | rogesterone sud pills increase libido | sBW how to increase your | ta6 the most perfect penis | viagra LFf medicine for long lasting in bed | r8d hamdard medicine for erectile dysfunction in pakistan | how to get a r8L women back | sNP viagra 25mg how long does it last | is viagra good for the iBl lungs | viagra long term cbd oil | viagra online shop cause impotence | what makes you harder Rvz viagra or cialis | viagra isn t working ztC for me | lipitor online shop and constipation | fun cbd oil with viagra | hong wei pills Yno 3500mg | official sudafed counteracts viagra | show me chicks with dicks 8qK | erectile dysfunction due to hardings of 3KU the arteries cure | what can make you G7r ejaculate more | where can you oQT buy male enhancement pills | what 772 turns a girl on sexually | does kaiser nij permanente cover viagra | how to grow a p9q penis | edible cannabis and vLR erectile dysfunction | is viagra dCG over the counter medicine | viagra Qe4 boys the belasco | viagra anxiety mix up | sex in official back | effects of cialis on females lsj | cost uB7 of generic viagra without insurance | wifes for sale clitoris | bullet male enhancement doctor recommended | indian stud horse U3i male sex enhancement | GWl does the pill cause low libido | avl over the counter drugs like viagra | medicine gOB for male erectile dysfunction