గుండెకు వల వేసిన వలపు పాట

తెలుగు సినిమా ప్రపంచంలో ఎన్నో ప్రేమ పాటలున్నాయి. ఒక్కో పాటది ఒక్కో ప్రత్యేకత. ప్రేయసీప్రియులిద్దరు కలిసి పాడుకునేవి కొన్నైతే, ప్రేయసిని ఉద్దేశించి…

మానసిక ఉల్లాసాన్నిచ్చే సంగీతం

”శిశుర్వేత్తి పశుర్వేత్తి వేత్తి గాన రసం ఫణి:” అని ఆర్యోక్తి. సంగీతానికి శిశువులు, జంతువులు, పాములు సైతం ఆనందిస్తాయి అని అర్థం.…

లోకం గుట్టును విప్పి చెప్పిన పాట

అవినీతి చర్యలతో, కల్తీ వ్యాపారాలతో, దోపిడీ విధానాలతో ఈ లోకం....