పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

ప్రతిరోజూ ఓ పిల్లవాడు పుస్తకాల సంచి భుజాన వేసుకుని పొలాలగుండా బడికి వెళ్ళేవాడు. దారిలో వారి పొలం కూడా ఉంది. ఒక…

పుల్లమ్మ చల్ల

శ్రీ కృష్ణ దేవరాయలు విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని పాలిస్తున్న కాలంలో పుల్లమ్మనే దొడ్డ ఇల్లాలు ఉండేది. ఆమె భర్త సుబ్బయ్య. వారికి పాతిక…

దేశ భక్తుడు

గణపురం మహారాజు రంగనాథుడికి, భార్య నాగరత్న అంటే మహా ప్రేమ. ఆమె పుట్టిన రోజున రాజ్యంలోని ప్రజలందరినీ పిలిచి భోజనం పెట్టాడు.…

అరణ్యంలో ప్రజాస్వామ్యం

ఓ అడవిలో అనేక జంతువులు నివశిస్తుండేవి. అడవికి సింహం రాజు. దానికి నక్క మంత్రి. పులి సైన్యాధిపతి. తోడేలు అంగరక్షకుడు. వాటికి…

భలే ఎంపిక!

అంబలవనాన్ని పాలిస్తున్న రాజు క్షేమంకరుడు స్వతహాగా చిత్రకళ మీద అభిరుచి కలిగిన వాడు. అతని ఆస్థానంలో ఉండే విధురుడు అనే చిత్రకారుడు…