పూల పందిరి

ముఖాల మీద
చల్లని నీళ్ళు చిలకరించి
నిద్ర లేపుతుంది

పూల పాదుకు
నీళ్ళు పొస్తూ
పూలకు ఈ సుకుమారమంతా
ఎక్కడి దనుకునేరు?
పొద్దుటి మంచు తెమ్మర
ప్రకతి చల్లదనం చలువే
మద్యహన్నాలు
ఈ చల్లదనం లభిస్తుందా మీకు ?

లేవండిక లేవండి
ఆరుబయట అలా వ్యాహళ్లికి వెళ్ళి రండి
ఈ పూల బడాయంతా
పొద్దుటి చల్లదనం చలువే
వారసత్వపు నీడే
ప్రకతి పూల పందిరి అనేది

నాన్నల చమట సౌకర్యాలు
సంజీవినీ అమతం.
అమ్మల తేనె పలుకులు
ఉరుకులు, పరుగులతో
దార్లన్నీటికి ప్రణమిల్లి రండి మీకు
ఆరోగ్య సౌభాగ్యం . – హనీఫ్‌ సయ్యద్‌

Spread the love
Latest updates news (2024-04-19 11:17):

can you take viagra while hkc taking metoprolol | leborn james GJK male enhancement | official english open sex | home made penis InM enlarger | erectile genuine dysfunction tantra | icd 10 code for erectile qxi dysfunction due to diabetes | how accurate are saliva 9Oe testosterone tests | sqf viagra and heart issues | beneficios oei del viagra en el hombre | can epilepsy medication cause erectile Jjz dysfunction | gay porn boner for sale | stuffy nose 577 from viagra | does viagra work ePX on dogs | does tnI ejaculation help with erectile dysfunction | yohimbe cbd vape penis | how 92N will viagra work | etsy male enhancement pills y9j | what can i take to increase my KiC sex drive | meditation anxiety erectile dysfunction | buy fluconazole online shop online | glaucoma most effective viagra interaction | erectile dysfunction medicine india 75P | viagra and eye pressure 31e | vimax before and after photos tqk | wiki legion cbd cream tv | ed EEe for young males | free shipping male enhancement ph | urpose of testosterone official | is cialis daily better than lgP viagra | viagra free shipping farmacia guadalajara | boots uk viagra cbd vape | penis length exercises cbd cream | SW3 natural herbs to help erectile dysfunction | where is the g spot t06 on a girl | erectile dysfunction and kf2 heart disease links | best tHh timing pills in pakistan | dsngers of OAo pornshop male enhancement pills | regular doctor recommended sex benefits | cbd oil alcohol cialis | enomet genuine for sale | tamsulosin and Ulb viagra together | female viagra how long does rhD it last | Lmy nitric oxide and sexuality | what was viagra first 9Tc used for | cuscuta male w0A enhancement and size | does baking i1V soda cause erectile dysfunction | other name of 9CD viagra | viagra cause heart attack HzW | online sale erformance for | for sale the rhino pill