పోర్చుగల్‌కు 300మంది క్యూబన్‌ డాక్టర్లు

లిస్బన్‌ : క్యూబన్‌ డాక్టర్లను తమ దేశంలో నియమించుకోవడం పోర్చుగల్‌కు ఇదే మొదటిసారి కాదు. 2009లో పోర్చుగీస్‌ ప్రభుత్వ ఆరోగ్య వ్యవస్థలోకి 44మంది డాక్టర్లను స్వాగతించింది. తాజాగా 300మంది క్యూబన్‌ డాక్టర్లను జాతీయ ఆరోగ్య సర్వీస్‌ (ఎన్‌హెచ్‌ఎస్‌) లోకి తీసుకోవడం ద్వారా ఆరోగ్య వ్యవసథను బలోపేతం చేయాలని ప్రధాని ఆంటానియో కోస్టా భావిస్తున్నారు. వీరు పోర్చుగల్‌లో మూడేళ్ళపాటు పనిచేస్తారు. సాధ్యమైనంత త్వరలో వీరిని చేర్చుకునేందుకు ఇప్పటికే అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. యురోపియన్‌ భూభాగానికి వెలుపల వుండే విదేశీయులు ఇటువంటి వాటికి అర్హత సాధించాలంటే పలు చర్యలు తీసుకోవాల్సి వుంది. ముందుగా ఈ డాక్టర్లందరూ పోర్చుగల్‌లో పలు పరీక్షలను ఎదుర్కొనాల్సి వుంటుంది. ఈ పరీక్షలు కేవలం మెడిసిన్‌లోనే కాదు, ఇతరత్రా కూడా వుంటాయి. వీరికి పోర్చుగీస్‌ భాష కూడా వచ్చి వుండాలి.

Spread the love
Latest updates news (2024-05-24 11:31):

white most effective rhino drug | low testosterone anxiety reviews | does poppers cause EJT erectile dysfunction | mens male osU enhancement pills that work | 9D3 how to take sizegenix | mFj natural pills for male enhancement | best men cbd vape enhancement | ower full sex genuine | blackstone sexual WpV enhaced pills | what is 9sO the average size of the male pennis | can psychiatrist prescribe 4dv viagra | ills 0vE that keep you erect | dragon 3LP delay spray for men | does viagra build 6Y9 up in your system | stiff rox Lzm pills ingredients | side eOA effects after sex | snopes male birth Gkp control | viagra alternative amazon cbd vape | jNs does ginseng work like viagra | benefits fish AfO oil erectile dysfunction | last longer in bed without pills Fyf | how to make your 28h dick better | HDP can anyone buy viagra | buying cheap viagra cbd oil | rhino 7 5000 male HBB enhancement | online sale erectile dysfunction cigarettes | how can a woman help a man 5ea with erectile dysfunction | extend sex time free trial | horny for sale heat | minerals for erectile dysfunction 4g4 | best one night male enhancement xI4 pill | erectile dysfunction statistics jqe 2017 | cayenne vO8 pepper and erectile dysfunction | flomax alternatives for sale drugs | cbd oil viagra femenina natural | male Uu9 extra enhancement pill | ills like viagra at walgreens Ov8 | best viagra to your door service 8Ho | how 6OJ to have a bigger penis | shark tank male enhancement X0F episode youtube | rescription big sale for | jelqing studies free shipping | does 6SH viagra affect diabetes | ketamine and erectile dysfunction yff | what to take to make your penis yfB bigger | how WTh to use viagra capsule | viagra how SOj long before intercourse | NYR live sex on bed | allergy medicine causing erectile dysfunction ur1 | in store Ltp male enhancement