గట్టుకు మొరిగిన కుక్క గూత ఎల్లక సచ్చిందట

మాట్లాడితే, చెప్పితే, అరిస్తే, లొల్లి చేస్తే అవతలి పక్కన ఆలకించే వాళ్లు ఉండాలి. అట్ల లేక పోతే ఎంత మొత్తుకున్నా ఉత్తదే అయితది. కుక్క ఇంటికాడ ఉంటది. ఇంటికి ఎవరన్నా వస్తే మొరగడం దాని లక్షణం. గట్టుకు మొరిగిన కుక్క ప్రయోజనం లేదు. ఈ సందర్భంలోనే ‘గట్టుకు మొరిగిన కుక్క గూత ఎల్లక సచ్చిందట’ అంటరు. గట్టు గుట్ట లాంటిది. గూత అంటే అరుపు. కుక్క గట్టును చూస్తూ అదే పనిగా మొరిగి ఆఖరుకు చనిపోయిందన్నట్టు. ఇంకో సామెత ‘గుట్టకు కట్టెలు మోసినట్లు’ అని అంటరు. అసలు కట్టెలు అంటే వంట చెరుకు తెచ్చుకునేదే గుట్టనుంచి. అలాంటిది గుట్టకు కట్టెల మోపు కట్టుకుని పోవుడు పద్దతితో వ్యవహరించే వాల్లను ఇట్లా ఒక్క సామెతలోనే వివరిస్తారు. అట్లనే మరొక సామెత గుర్తుకు వస్తది. ‘పేనుకు పెత్తనం ఇస్తే నెత్తి అంతా గొరిగిందట’ అంటరు. పెత్తనం అంటే అధికారం. నాయకత్వం ఇస్తే పేను నెత్తి అంతా గొరిగింది అనే అర్థంలో వాడుతరు. అధికారం, పెత్తనం, పవర్‌ అనేటివి మనుషులను మనుషులుగా నిలబడనివ్వవు. అంతకు ముందు మన మిత్రుడే అయినా ఏదైనా పవర్‌లోకి వస్తే లేదా పెద్ద పోస్ట్‌లో ఉంటే ప్రవర్తన మారిపోతుంది. కొందరు మామూలుగా వుంటరు. ఎప్పుడైనా లోకంలో మంచివాళ్లు తక్కువగా వుంటరు. పెత్తనం దొరకంగనే నెత్తి గొరిగే వాళ్లే ఎక్కువ వుంటరు. ఇట్లా నిర్ణయక శక్తిగా వున్నవారు ఎప్పుడు ఎవలకు ఏ పని చేయాలో వాల్లకు చేయరు. ఇంకో పని చేస్తుంటరు. ఇలాంటి వాల్లనే ‘ఊరికి పోయేటోనికి సద్ది కట్టుక, ఏరుగ పోయేటోనికి కట్టినట్లు’ అంటరు. సాధారణంగా ఇంటి నుంచి ఆ కాలంలో ఇంకో ఊరికి వెళ్లాలంటే సద్ది కట్టుకుని వెళ్లేవాళ్లు. అలాంటిది ఊరికి వెళ్లేవాల్లకి వదిలిపెట్టి బహిర్భూమికి వెళ్లేవాల్లకు సద్ది గట్టినట్టు అనే సామెతను వాడుతరు. –
అన్నవరం దేవేందర్‌
9440763479

Spread the love
Latest updates news (2024-06-22 19:11):

Xr6 who sells cbd gummies 12308 | paradise island GmF cbd gummies flavors | what is i7s cbd gummy formula | OdJ boulder highlands cbd gummies reviews | kanha cbd U85 watermelon gummies | Knp lunchbox cbd gummies drug test | cbd gummies vs rfP oils for pain | blueberry cbd cbd oil gummies | why do cbd gummies Xoa taste bad | 8Ov vegan cbd gummy sample | how much does purekana xxT cbd gummies cost | cbd gummies madison wisconsin Js3 | cbd guO living gummies rings | 28b is the cbd in gummies hemp derived | xxb cbd isolate gummies drug test | diamond jOi cbd gummies with thc | are platinum GGq x cbd gummies review | kSe fountain of health cbd cbd gummies | cbd 32X to sleep gummies | cbd gummies for high blood sugar HmL | wL8 what do cbd gummys do | keanu reeves cbd gummies Wez | cbd gummies DyK 3000 mg 4 oz | FdQ cbd gummies how long do they last | cbd gummies official evansville | cbd gummies for JMQ smoking cessation near me | serenity cbd gummies 4nr for tinnitus | cbd official gummies bellingham | plantmd cbd for sale gummies | is oros cbd gummies JJq legit | how long do cbd 56B gummys alst | how long Hwq to cbd gummies take to work | cbd gummies to help me YiW quit smoking | review royal MMQ blend cbd gummies | phc genuine cbd gummies | cbd XK2 gummies in mn | mother nature cbd cqW gummies reviews | shark tank cbd gummies for copd Azy | big sale cbd gummies birmingham | EcJ cbd gummies uk 25mg | willies cbd Tb8 gummies 50 off | xog cbd gummies aurora il | uXi count custom cbd gummies | does cbd gummies 564 help with type 2 diabetes | healing resources cbd gXw gummies | peaks cbd gummies canasour cup bAM | nosara cbd gummies united kingdom Lpy | cbd gummies green rMY bag | how long Qfp does 500mg cbd take to work gummies | N6U cbd blueberry gummies retail