నూతన గ్రంధాలయం నిర్మించాలని జిల్లా గ్రంధాలయం చెర్మెన్ కు వినతిపత్రం అందజేత

నవతెలంగాణ- గాంధారి
గాంధారి మండల కేంద్రంలో నూతన   గ్రంథాలయ భవనం నిర్మించాలని తొమ్మిదవ వార్డ్ మెంబర్ నితిన్ పాటిల్  ఆధ్వర్యంలో కామారెడ్డిజిల్లా గ్రంథాలయ శాఖ చైర్మన్ రాజేశ్వరరావు కు వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది ఇందులో భాగంగా నితిన్ పాటిల్  మాట్లాడుతూ గాంధారి లో ఉన్న గ్రంథాలయ బిల్డింగ్  శిథిల అవస్థకు చేరడంతో అక్కడినుండి తాత్కాలికంగా రైతు సంఘం లోకి మార్చడం జరిగింది ఉన్నారు పాత బిల్డింగ్  డిస్మెంటల్ చేసి కొత్త బిల్డింగ్  నిర్మించాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ యువకులు పాల్గొన్నారు

Spread the love
Latest updates news (2024-06-15 10:13):

OLH buy viagra in turkey | drugs that help X4y erectile dysfunction | best nitric oxide pills for the money male QVV enhancement | best RV7 sites for ordering generic viagra | spouse secretly lqs bought male enhancement | black cohosh walgreens low price | find n9n sex in your area | celexas p6c male enhancement pics | sexual cbd cream wife | where hi4 to buy gel capsules locally | can ONn pulmonary arterial hypertension cause erectile dysfunction | adult products on amazon MwN | blue meds doctor recommended | dsm criteria sbP for erectile dysfunction | how to increase Vi8 excitement in female | natural sex most effective pill | what viagra can you XvH buy over the counter | erectile dysfunction cbd oil icd | adrenergic receptor antagonists erectile dysfunction WiJ | free shipping stomach pill | enuma for sale cost | cbd cream stendra coupon | increase male sensitivity low price | should you take T57 viagra on empty stomach | viagra genuine sipari? | SYP how to increase level of testosterone in your body naturally | viagra big sale and vodka | erectile dysfunction 46P ad 2021 | online sale velofel tablets | kangaroo big male P1D sexual enhancement supplement | kidney cbd oil transplant viagra | dr bLB mercola erectile dysfunction | girls looking for guys 7QV on craigslist | cure of erectile 3Q7 dysfunction ayurvedic | what 57N happens if a woman eats viagra | viotren where to buy mJz | 3ot supplements for cognitive function | ills HlI to grow pines | enomet anxiety vs bathmate | erectile dysfunction pills for FXE diabetes | YNC side effects of viagra and cialis | how to use manforce tablet 50 apE mg | viagra anxiety comments | red vs dTU blue tex porn | viagra add free trial | how Hz7 make a sex | how WXs to shoot out more sperm | no sexual free trial stamina | how 73m to increase pinus size | doctor LEo rx male enhancement pills