జాతీయ జెండాకు అవమానం

– ఆశ్రమ పాఠశాలలో తలకిందులుగా జెండా..
నవతెలంగాణ- ఆదిలాబాద్‌ రూరల్‌
ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో జాతీయ జెండాకు అవమానం జరిగింది. ఆదిలాబాద్‌ రూరల్‌ మండలంలోని మామిడిగూడ ఆశ్రమ పాఠశాలలో మామిడిగూడ ఆశ్రమ పాఠశాలలో హెచ్‌ఎం జాతీయ పతాకాన్ని తలకిందులుగా ఎగుర వేశారు.

Spread the love
Latest updates news (2024-05-19 05:06):

low price cbd chill gummis | best Q5q cbd gummies for anxiety reviews | doctor recommended flurish gummies cbd | cbd gummy bears 3000mg T1d | when should i JIL take cbd gummy | cbd gummies to quit smoking near gkC me | sacramento cbd gummies big sale | almighty foods cbd gummies KYH | I4V where to get cbd gummies or oil for anxiety | bDV liberty cbd gummies dr oz | mayim bialik keoni cbd gummies BKG | how long does cbd gummies UWt effects last | how long to feel cbd ky5 gummies | how long for cbd gummies to leave nr3 system | cbd high potency uWe gummies | dr oz pure vWL cbd gummies | balance DEJ cbd gummies 500mg | just Fkb cbd gummies uk | will F51 cbd gummies show up on a test | cloud uU6 9 cbd gummies | cbd gummies on drug GgS test | how to take 10mg cbd gummies should V1s i eat | cbd gummies sold at A16 walmart | mfp dogs and cbd gummies | cbd gummies longmont OlV co | early bird cbd ELC gummies | genuine cannabliss cbd gummies | a88 cbd Xmo gummies 250mg | green qRP haze cbd infused gummies | cbd gummies for sale packaging | cbd gummies safe dosage cE9 | hemp bombs QPK cbd gummies high | S8I cbd gummies ny times | how long cbd gummies stay A7O in system | gummies 5ml genuine cbd | Qoq what do cbd gummies use | koi cbd delta 9ef 9 gummies | rFf cbd gummies or oil for pain | 400mg cbd gummies in IDf az | how long before you pk4 feel the effects of cbd gummies | root wellness cbd gummy lemon ginger ld1 | 1LJ cbd gummies no thc for anxiety | 15 mg cbd gummy Ovt | lucent valley cbd gummies iyk where to buy | can cbd gummies helpm with ptsd gTp | mota cbd gummies cur canada | big sale cbd gummies square | LPy cbd gummies legal in louisiana | reviews botanical eCK farms cbd gummies | where to buy cbd gummies for back ajq pain