కదలవేంది!!

కరగలేదా హృదయం
కలత చెందలేదా నీ మనసు
నీ కాళ్ళకి కట్టిన
సంకెళ్ళని ఇకనైనా తెంచు
ఇంకెన్ని దేహాలు నలగాలి
నీలో చలనం రావాలంటే
ఇంకెన్ని పీకలు కోయబడాలి
నీ గొంతు పెకలాలంటే
ఇంకెంతా మంది వివస్త్రలు కావాలి
నువ్వొక అస్త్రంగా మారాలంటే
భరించడమేనా!!
బెదిరించడం రాదా?
కన్నీళ్లు కార్చడమేనా!!
కదం తొక్కడం రాదా?
ఏడవడమేనా!!
ఎదిరించడం రాదా?
విలపించడమేనా!!
రాళ్లు విసరడం రాదా?
నిన్ను కదలకుండా ఆపింది ఏమిటి?
పరువా!! హు !!
దేహం కూడా పూర్తిగా
తయారు కాకముందే
ఎందరి దాహానికో
బలైన భారతికే లేని పరువు
నీకెందుకు అమ్మ!
కొమ్ములొచ్చినవాడు
నచ్చిన భాగాన్ని పీక్కు తింటుంటే
జీవచ్ఛవంలా పడి ఉన్న
మన మాతృదేశానికే లేని పరువు
నీకెందుకు అమ్మ!!
లే! నువ్వు లే! నువ్వే లే !
వేలెత్తి చూపు
గొంతెత్తి అరువు
రాగమెత్తిపాడు
కొడతారా!
నీ పురిటి నొప్పుల కన్నా
ఏ కొరడా దెబ్బలు నిన్ను భయపెట్టేది?
నీ పొత్తి కడుపు నొప్పి కన్నా
ఏ కత్తిపోటు నిన్ను బాధ పెట్టేది
సంపుతారా!!
చావు పుట్టుకలను నిర్ణయించేదే నువ్వు
నీకు చావంటే భయం ఏందీ?
ఇప్పటికైనా కదులు
ఇంకో చెల్లి చావుని కథలుగా చెప్పక ముందే
కదులు, కదులు.
కదల వేంది!!
– కీర్తి ఇనుగుర్తి

Spread the love
Latest updates news (2024-04-15 17:14):

lipitor effect on blood x1a sugar | does apple cider vinegar lowers xpn blood sugar | gestational diabetes blood sugar targets Gcy canada | what does fasting nC7 blood sugar indicate | what is normal 2 hour postprandial 9Xk blood sugar | what happens if your uT4 blood sugar is above 500 | 408 Cc5 blood sugar level | how does jackfruit lower KJc blood sugar | can high blood sugar 6kQ cause chest tightness | blood sugar reactions Rvb over time | blood sugar uIr affects heart rate | what is a normal g3P post meal blood sugar | will blood sugar go higher De4 when coming off metformin | should i test my blood sugar if i not diabetic Sc9 | my blood sugar mUu is 170 after eating | natural methods to lower 9sD blood sugar fast | blood sugar dropped 50 points in 10 minutes rCs | how much did FSi provera raise blood sugar | fasting blood sKY sugar high reasons | best teas 1ld for blood sugar | does weed affect your blood 7NU sugar | icd 10 code for PnM elevated blood sugar in pregnancy | how to reduce high blood sugar hQk diabetes | what is considered dangerously low blood sugar IT4 | how to decrease blood sugar s6e levels naturally | best natural remedy to lower blood sugar eKO | blood sugar of bwB 123 after eating | blood sugar checker patch pyr | foods that can Oks control blood sugar | average blood sugar one hour after PAy eating | when to check blood sugar O0F after taking rapid acting insulin | how does your body react to high blood 5xB sugar | when tYm is the best time to take blood sugar test | diabetic blood sugar levels at 5WK night | how to treat high sugar 7A1 level in blood | contact 6 and 5Tn blood sugar | type 2 diabetes blood sugar aB0 drops | does eating eggs 5Ni increase blood sugar | curcumin fasting blood sugar dNI | does milk increase SXd blood sugar levels | will sMn move free ultra raise blood sugar | XJe what is considered dangerous blood sugar level | best nBg finger to prick for blood sugar | OxO blood sugar in the 200s | signs of low UOT blood sugar insomnia | can strawberries raise blood 60M sugar | how fast does 9tD insulin lower blood sugar | can one feel sick with high M1Q blood sugar | does hard liquor dhx drop your blood sugar | lowest Apg blood sugar level