మతు సంగేo గ్రామంలో వర్షాలకు కూలిన రెండు ఇండ్లు

నవతెలంగాణ- గాంధారి
గాంధారి మండలంలోని మతుసంగెం గ్రామంలోగతఐదురోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు గ్రామంలోరెండు ఇండ్లు కూలిపోయాయి. గ్రామానికి చెందిన పద్మశాలి భూమయ్య, గ్రామానికి చెందిన మరొక్కవ్యక్తి ఇల్లు కూలిపోయాయి కూలిన ఇండ్లను గ్రామ సర్పంచ్ కమ్మరి భాస్కర్ సందర్శించరు.

Spread the love
Latest updates news (2024-05-24 11:43):

what zXc can help lower blood sugar for a test | can sleep apnea affect your blood Nn4 sugar | chinese herbs to control blood ON9 sugar | does advair cause 10y high blood sugar | 139 blood sugar after cup o0f of coffee | signs of high blood sugar in nWG a dog | joe Qq4 barton blood sugar cocktail | g9L effect of high blood sugar on kidneys | will protein spike VmD blood sugar | best diet to Itu reduce high blood sugar | high blood sugar cause PLz red face | blood sugar 466 8st symptom of cancer | canada blood sugar Fyo chart | a good blood sugar reading for 50 YmN and above | control blood yo0 sugar without insulin | can diabetic dDa people have normal blood sugar level | low blood 1hW sugar with pregnancy | 9SK convert 153 fasting blood sugar to a1c | wsz how blood sugar affects mood | multiple sclerosis and low blood rQ5 sugar | what causes 4Ga slightly elevated blood sugar | what occurs between meals when blood sugar levels decline fVS | free blood sugar monitors uk 8bA | 127 rsW normal blood suger | does eating before bed raise blood sugar 9Am | does meth affect blood 9Ng sugar | new diabetes blood sugar testing ELa | low ETv blood sugar coma death | blood sugar 112 2 hours after eating Jh1 | can stress or lack of B9W sleep affect blood sugar levels | blood sugar 15 cbd vape | can water help with blood sugar YoT | low blood sugar levels chart for diabetes DD9 | can high blood sugar cause kidney 8PA stones | beliv snn blood sugar support reviews | best Dd0 way to get your blood sugar up | does epinephrine rfK raise blood sugar | how to reduce blood sugar level 9S9 during pregnancy | Orx low blood sugar and losing weight | does cqy vicodin raise blood sugar | best meals OoY for lower blood sugar | can blood sugar affect your ccl period | blood sugar continues to drop aWH after eating | major hunger pregnancy 21A blood sugar | what happens Gwx when a diabetic blood sugar is too low | what to eat to keep blood sugar Ykm up at night | can low blood sugar cause paralysis s2t | dehydration and Dic blood sugar readings | a1c does not match blood sugar readings Xlb | QsF how lower blood sugar fast