ఎకో ఎలిజీ

ఎకో ఎలిజీవెలుగుల పలకపై
ఎవరెవరో
చీకటిని చల్లుతుంటారు

పలకను వెతుకుతూ
వెన్నెల
కాటుకలిసిపోతుంది

కాటుకలిసిన వెన్నెలను గుర్తించక
కాలుతున్న అరణ్యాలు
ఎప్పటిలా
పరుగులు పెడుతుంటాయి

గమ్యాలు తెలియకున్నాయి
అరణ్యాలు కాలుతున్నాయి
వెన్నెల కాటుకలిసిపోతోంది
దిక్కు తోచక
వెలుగు పలక
తనపైకి
చీకటిని లాక్కుంటోంది దుప్పటిలా
– ఫణిమాధవి కన్నోజు, 7659834544

Spread the love
Latest updates news (2024-07-15 23:11):

male sex performance enhancer pills sBS over the counter | immediate libido cbd oil pills | big cbd vape peins com | proven male libido LrG enhancer | low price yohimbe alternative | are beans good for erectile dysfunction XgG | tasteless cbd oil female viagra | coalis online shop | applied science riX labs male enhancement | low testosterone online sale gnc | 2t6 do herbal viagras work | tru v diet pills VQw | male enhancement pX6 by me | inlargement programs free trial | ink exercise program dr u0W phil | male NWL libido booster pills | best DrJ exercise for sex stamina | indian god herbal tXv penis enlargement oil | long panis cbd cream com | benefits of sex RIi daily | for sale best prostate pill | homeopathic prostate free shipping health | wiki most effective michael bisping | official linido max | herbs to destroy male fertility 4mt | viagra 50 mg 7CO how to use | steve Uya harvey and dr phil male enhancement pill | ofe free trial for male enhancement pills | genuine ills medication | are yWO pistachio nuts good for erectile dysfunction | erectile dysfunction or not attracted sKD | medicines for anxiety sex | where to buy lady era 68g | erectile dysfunction is always 2wY fatal | cialis male enhancement pills para que Trm sirve | does viapro work free trial | what does viagra isa do for a male | extracorporeal shock wave therapy yOr erectile dysfunction | doctor recommended curefy erectile dysfunction | prostatitis can 590 cause erectile dysfunction | apple W9l cider vinegar viagra | is extenze rSd and viagra the same | vitamin b5 erectile xtf dysfunction | viagra ein for men and women | vitamins for erectile dysfunction 1F8 gnc | what does testosterone booster do co6 to your body | instant liquid female libido enhancer lnt extra strength | Obn making your dick longer | can A6j heat help with erectile dysfunction | askwho is tadalafuil 5 mg good for erectile kfd dysfunction