ఇట్ల చేద్దాం

సునాముఖి, కరక్కాయ, సోంపు మూడింటిని సమానంగా తీసుకుని పొడిచేసి మూడు వేళ్ళ మందం పట్టుకుంటే వచ్చేంత తీసుకుని 5 గ్రాముల తేనెలో కలుపుకుని రాత్రిపూట తింటే మలబద్దకం పోతుంది.

Spread the love
Latest updates news (2024-05-23 00:01):

good cbd gummies 481 for kids | cbd stress cbd cream gummies | cbd oil find cbd gummies | do cbd gummies show 38V up in blood work | wana cbd thc 28z gummies strain | 4Nc cbd gummies age limit | best health cbd ath gummies uk | shark tank cbd gummies for QYX smoking | low price zar cbd gummies | illuminati hemp cbd gummies flY | how do you feel after Usx taking cbd gummies | eagle ay9 hemp cbd gummies 750mg | free shipping cbd gummies hempbomb | full spectrum organic cbd gummy zY8 bears | cali born 3M3 dreams cbd gummies | are kushly cbd gummies FVl legit | cbd 50mg for sale gummies | cbd gummies for 1Ak sale online | is cbd Yv4 gummies good for you | any side effects from cbd eQx gummies | cbd Bst hemp extract gummies | cbd O2m gummies in mchenry county | elite hemp products wxR cbd gummies | FBW cbd oil drops or gummies | cbd gummies near me nIV nj | cbd gummies Fqf lower a1c | ORT cbd gummies shipped to texas | nimo for sale cbd gummies | how many cbd gummies to Xgk help anxiety | scotty sire cbd gummies yb7 | cbd gummies aga how much to eat | cbd hemp gummy bears natural flavors and qHt colors | five cbd gummies review ugq | hillside cbd most effective gummies | how to make cbd gummy bear e8J | cheap cbd gummy ML1 bears | ldi is cbd oil stronger than the gummies | holistic fzA health cbd gummies willie nelson | what do cbd gummies do n7p to | cbd gummy bears for quitting smoking VRN | who owns purekana NlN cbd gummies | medigreen cbd gummies HER ingredients | Ru0 can you get high on cbd gummy bears | wfu green gorilla cbd gummies amazon | cbd gummy bears H2h stores near me | cbd gummy worms 250 mg ega | xIP amazon hemp bombs cbd gummies | gummies cbd and Ln8 thc | type j0L 2 cbd gummies | high quality affordable cbd Gfw gummies