తల్లి వేరు..!

నవమాసాలు మోసి తల్లి కన్న బిడ్డకు
జీవిత కాలం నీడనిచ్చే
పచ్చని చెట్టు, నాన్న..!
బుడి బుడి నడకలు తడబడినపుడు
వేలు పట్టి నడిపించిన నడత, నాన్న..!

నిన్ను శిలగా మలచడానికి
ఉలి దెబ్బలు లెక్కచేయని
ధైర్యం, నాన్న..!
నీ అభ్యున్నత శిఖరాల కోసం
నిత్య శ్రామిక సూర్యుడు, నాన్న..!

చాలీచాలని సంపాదన ఉన్నా
నీకు ఆనందాన్ని పంచే
దీపావళి, నాన్న..!
నువ్వు పుష్పించడానికి, ఫలించడానికి
శ్రద్దగా సంరక్షించే తోటమాలి, నాన్న..!

నడి సంద్రంలో అలలు
విలయతాండవం చేసినా
ముందుండి నడిపించే
చుక్కాని, నాన్న..!
తల తాకట్టు పెట్టైనా
నిన్ను గెలిపించే నిట్టాడు నాన్న..!

తనతోనే నడక, నడవడిక..
తనతోనే గమనం, గమ్యం..
తనతోనే మార్గం, మార్గనిర్ధేశనం..!

తర తరాల విలువల సంస్కృతిని
నీకు అందించే వారధి నాన్న..!
అనాదిగా గెలిచి నిలిచే
జీవన వారసత్వానికి
తల్లి వేరు నాన్న..!!
– డా|| వాసాల వరప్రసాద్‌, 9490189847

Spread the love
Latest updates news (2024-04-13 02:37):

sleep gummies MnX with cbd | lit cbd gummies free trial | 2fS hawkeye cbd gummies reviews | cbd gummies Bwv make you sick | can you 2do get high from koi cbd gummies | is it safe to take cbd UC3 gummies with alcohol | 0w7 my ferret ate a cbd gummy | ingredients in green lobster cbd gummies lmE | where to purchase cbd gummies locally oL1 | 2e1 cbd gummies nyc reddit | just cbd official gummieds | 51o cbd capsules and gummies | can you bring cbd gummies on a OCc plane 2021 | how many cbd gummies to take HbO at once | diamond cbd delta 8 square Ejp gummies extreme force | smilz cbd gummies free trial | cbd CNl gummies make you poop | 7lc does cbd gummies affect blood pressure | can 18 year ow6 old buy cbd gummies | cbd gummies email t1z scam | biogold cbd gummies where gkY to buy | nature stimulant cbd gummies reviews U6Q | how many thc ui8 cbd gummies should i take | condo big sale cbd gummies | 44A cbd gummies help lose weight | genuine tyson cbd gummies | do cbd gummies bcB make you laugh | cbd gummies for kidd OmL | best rated cbd gummies BlC for arthritis | is 250mg of cbd gummy strong c67 | can cbd cFt gummies have negative effects | does cbd gummies make you UwC sleepy | cbd gummy for L3O sleep | cbd doctor recommended gummies egypt | cbd most effective gummies negatives | dr goldens pJL cbd gummies reviews | is natures one cbd gummies legit lTT | can you take a cbd gummies vTx if you smoked weed | cbd qLn gummies sleep tight | cbd gummies f8M well being labs | g1O happy hemp cbd sour gummy worms | 360 xYS mg cbd gummies | cbdistillery relax g2U cbd gummies | are cbd N2f gummies effective on blood sugar levels | laura ingraham fox news cbd gummies 1dF | vape 0Cr shop cbd gummies | cbd huB gummy bears for night | leaf remedies cbd gummies pCx review | natures only HdD cbd gummies sex | bulk Tsl wholesale cbd isolate gummies