పంచవలసిన రొట్టెలు!

గులెలిసి పోతున్న గోడల మీద
పెచ్చులూడుతున్న జ్ఞాపకాలు

లోయలోకి జారిన జ్ఞాపకాల్లో
నిశ్శబ్దంగా ప్రతిధ్వనిస్తూ
నిన్నా మొన్నటి ఉత్సవాల చప్పట్లూ…
ఉద్యమ నినాదాలూ…

నిశి రాత్రులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడిన
దీపాల కళ్ళకింద
ముసురుకుంటున్న చీకటి వలయాలు

వసంతాలు పూసిన వాకిలి నిండా
నిర్లిప్తంగా
రాలిపడుతున్న ఎండుటాకులు

దూరం పెరుగుతున్న
ఉదయాస్తమయాల మధ్య
దిగులు మబ్బుల నీడలు

కంటి గూటిని ఖాళీ చేసి
వెళ్లిన పోయిన
కలల పిట్టలు

క్యాలెండర్‌కు నీరసంగా వేలాడుతూ
రోజులూ… నెలలూ…
కీళ్ళ నొప్పులతో కదలలేక
అవస్థపడుతున్న గోడ గడియారం

లేచి నిలబడడానికే
శక్తిని కూడగట్టుకుంటున్న ప్రవాహం
ఇసుక దిబ్బ మీద
ఆయాస పడుతున్న జీవనది

రేవులో ఎదురుచూస్తున్న
నిస్సహాయ ప్రయాణికుల దాకా
చేరుకోలేక తల్లడిల్లుతున్న నావ

ఒక్కొక్క అవయవం
ఆయుధాన్ని జారవిడుస్తున్నా
ఓటమికి తలవంచని ఊపిరి
పొయ్యిని రాజేస్తూనే ఉంది
ఇంకా పంచాల్సిన రొట్టెల కోసం!
– రహీమొద్దీన్‌, 9010851085

Spread the love
Latest updates news (2024-04-19 11:27):

best nCb penis enlargement products | genuine flibanserin buy | can spinal stenosis OV6 cause erectile dysfunction | EcL alcohol and cigarettes affect erectile dysfunction | O9R why is sex better high | anxiety asox9 at gnc | male penis size kEM enhancement | B6F does eplerenone cause erectile dysfunction | where to kgP get male enhancement pills online | sample of viagra online sale | Xcs how to get wet sexually | 5Rt signs she thinks you re small | WNh what sex pills really work | sz3 viagra before and after size reddit | viagra anxiety and pseudoephedrine | taking viagra NFh for dementia | most effective viagra results pics | for sale adult maca | is bluechew for sale legit | can being nervous w0p cause erectile dysfunction | fastest ejaculation cbd cream | can 27d i prevent erectile dysfunction | free trial sex blue pill | i need help lasting longer in bed Bfm | sex doctor recommended enhancements | pycnogenol erectile dysfunction GHl reddit | abdominal muscles OBH erectile dysfunction | remedies for a DcP bigger penis | male enhancement cream in Vvz india | SJ7 best diet pill for men | for sale ultimate male orgasms | sexy man cbd vape chest | chicle wOF viagra para mujeres | best natural Rig supplement like viagra | can an 7wp injury to the prostate gland cause erectile dysfunction | rNW erect xl male enhancement pills | sildenafil cialis official | how to 18k get sexually active | famous male dick free trial | body Kvh tips in hindi for man | hOK erectile dysfunction green tea | rx muscle in 5L4 the morning | ayurvedic U6d medicine for penile enlargement | wild horse male J4F enhancement pills fda | online shop mytenring | TqV folic acid benefits erectile dysfunction | sdU viagra para mujeres instantaneo | testosterone pills for RGj erectile dysfunction | amlodipine to treat uJ1 erectile dysfunction | top cbd cream enhancement pills