రావమ్మా దీపావళి

Ravamma Diwaliతొలగెనులే సంధ్యావళి
వచ్చేనమ్మ దీపావళి
తెచ్చెనమ్మ శోభావళి
కురిపించే ఉషోదయం
కలిగించే శుభోదయం
మాకు నిలుపు యశోధయం..

ఈ పండుగకు ప్రతీకగా
భారతీయ ఇతిహాసంలో
సత్యభామ చే నరకాసుర వధ…

కానీ! నేటితరం ఆధునికులు
ప్రాచీన చరిత్ర జాతికి మొరటట
సనాతన ధర్మం కరోనా మలేరియా
డెంగ్యూ తో సమానమట
సామాజిక న్యాయం లేదట

ఈనేతల
కొకిబికి తలంపులకు ఛీకొట్టు
కొక్కెరజపాలకు మెలిపెట్టు
పేదరికమును తరిమికొట్టు
అభాగ్యులకు జై కొట్టు

నాయకులకు జడుపు చూపెట్టు
దోపిడీ మూకల భరతంపట్టు
అత్యాచారాలను అరికట్టు
అవనిలో అతివకు రక్షణ మొదలెట్టు
రావమ్మా దీపావళి!
తేవమ్మా శోభావళి ….

దీపాల వరుసల వెలుగువమ్మ
చీకటి వెతలను తీర్చవమ్మ
నీ బిడ్డలను దీవించవమ్మ
నరరూప రాక్షసుల వధించవమ్మ
స్వేచ్ఛ మాకు ప్రసాదించవమ్మ
రావమ్మా ! దీపావళి
తేవమ్మా! ! శోభావళి…

జడమతులను తరలించాలి
జనహితమును పాదుకొల్పాలి
ప్రియమారగ ! సదా మీకు మా
ప్రణతులమ్మా…
– నమిలకొండ భారతి

Spread the love
Latest updates news (2024-05-21 03:02):

8MG hemp clinic cbd gummies 1000mg | what wRA brand of cbd gummies are the best | best pure cbd Vgf gummies for pain | hemp bombs dCb gummies tested contain no cbd | cbd gummies fda vqo approved | what are cbd gummy bears rMk good for | I3D pinnacle cbd gummies review | 4 1 cbd thc ratio gummies N6T | 633 kenai farm cbd gummies | cbd gummies in JmH hand | bio 71r spectrum cbd gummies | 200 mg cbd AiD gummies | 750mg cbd gummy bears BpO | hemp TiE cbd gummies for nausea | sour 4mg gummy bears with cbd and thc | b8c blue razz cbd gummies | raspberry official cbd gummies | pure science lab good vibes cbd hxY gummies 450mg | hemp 06x bomb cbd gummies amazon | IEP how long until cbd gummies work | cbd bfa gummies and tinctures mint | czx kana bears cbd gummies | cbd tMN gummies vape store | iCs full spectrum cbd gummies | 3Ok cbd hemp gummies chemist warehouse | free trial cbd gummies delaware | edible gummies with S9t thc and cbd | cbd gummies mear mIk me | five cbd and thc gWi gummies | cbd gummy eC0 doses for pain | pure kana cbd gummies cost 5Oj | fab cbd gummy reviews Qgt | cbd gummies medford W3K oregon | captain amsterdam cbd kw7 gummies | cbd gummy low price dogs | budder beach chill cbd xKj gummies with thc | best cbd gummies for stress uV8 and anxiety | are cbd gummies Iq4 legal in illinois | reviews BqB on lab quality cbd gummy tincture | vital life cbd gummies BFb | how long does cbd gummies stay in your blood plE | doctor recommended cbd kana gummies | best cbd sleep gummies CCR with melatonin | Ibd where buy cbd gummies | cbd y7D edibles gummies highly treats 90mg | top cbd gummy companies ge1 | cbd purekana gummies cbd cream | plus 100mg uRi cbd gummies | wana gummies N2K cbd 10 to 1 100mg | dolly parton cbd gummies aIz