నిరాకారి

అక్కడ ఏదో అస్పష్టంగా ఓ శూన్యత ఏదో చెబుతోంది బిగ్గరగా…. తనను హింసిస్తున్న అభాండాలు అవమానాలు ఈర్ష్యాద్వేషాలు ఈసడింపులు వేదింపులు హేళనలు…

ఇంకొంచెం ముస్తాబు చేయాలి

ధ్వంసగానం ఒక సంప్రదాయ కళగా మారి చాలా కాలమైంది నిజానికిది ఖోఖో ఆట ఒకరు కూర్చోవాలంటే మరొకరు రొప్పుతూ పరుగులు పెట్టాలి…

చివరి పాదం

అభివృద్ధి అపోహను రాజ్యం రగిలిస్తే ఆశతో రెక్కలను దహించుకుంటున్నవాడు వాడెవడో సామాన్యుడంటా సంక్షేమ రాజ్యంలో తన స్థానం ఏమిటో ఎరుగక సామర్ధ్యాల…