మండలంలో ఘణంగా ఎడ్ల పోలాల అమావాస్య పండుగ..

నవతెలంగాణ – జుక్కల్

మండలంలో గురువారం నాడు రైతులు ఎడ్ల పోలాల అమావాస్య పండుగను ఘణంగా నిర్వహించారు. ఈ సంధర్భంగా ఉదయం నుండి రైతులు పంట పోలాల పనులకు దున్నేందుకు ఉపయేాగించే ఎడ్లను స్నానాలు చేయించి అందంగా రంగులు వేసి ముస్తాబు చేస్తారు. నేటి రోజు ఎపవంటి పనులు కూడా చేయించరు. అదేవిధంగా సాయంకాలం గ్రామ కూడలీలోని ముఖ్యమైన అంజనేయస్వామీ మందిరాల వద్ద బాజాబజంత్రిలతో చుట్టు ప్రదక్షణలు చేయించి, వరుడికి చేసినట్టు అలంకరణ చేసి ఆవుతో మంత్రఉచ్చరణలతో వివాహమహోత్సవం నిర్వహించి, అథితిలకు పిండి వంటకాలతో సహపంక్తి బోజనాలు చేయడం  జర్గుతుంది. అలా మండలంలో గ్రామాలలో ఎడ్లపోలాల అమావాస్య పండుగను ఘణంగా రైతన్నలు నిర్వహించారు.
Spread the love
Latest updates news (2024-06-15 10:55):

mVA best male enhancement pills ever | viagra contenido free shipping | what pCI foods make your dick grow | 25 mg of 9NV viagra | cbd oil Priligy | DsA erectile dysfunction diagnosis code icd 10 | how lez to make a man come more than once | control all dwG natural sexual enhancement pill | online shop viagra how to | male strength energy endurance BCq enhancement | viagra boys new parish btk | erectile 68P dysfunction annapolis md | extenders work online shop | jj9 does cialis work for women | erection lasting too long gMl | can a low ecQ heart rate cause erectile dysfunction | ills to increase the size ibl of pennis | male enhancement seen on oR2 dr oz | stay on power capsules how to use in ay9 hindi | mas potente que el 7Oi viagra | BrD increase stamina in bed pills | extensions male enhancement pills tLt side effects | blue 6k rhino cbd cream | coconut eJd oil for men | better ruE than vigrx plus | aphrodisiac doctor recommended porn | brick looking male enhancement pills Xo3 | how to 0dN get big naturally | nooky online shop tablets | natural penis growth zgH exercises | erectile dysfunction cause by IPA porn | low price yoursex] | enus enhancement low price | post xj8 prostatectomy erectile dysfunction | way to get best effects of viagra DpS | u1c free cialis trial coupon | horse male sexual Ot3 pills fda | growth K85 factor plus real reviews | do official jelqing work | cenforce 200 vs 0LT viagra | f4J extensions 2 male enhancement reviews | 2qs common types of erectile dysfunction | does finasteride affect 9jp erectile dysfunction | the company KAS sex game | over the counter IY8 viagra alternative at walgreens | rx1 male enhancement YT2 pills | cbd oil penis lengthen surgery | official levitra active ingredient | Osq take control male enhancement pills | penis xYw enlargement pump work